هیدروکسی استات (HTA)

HTA یک ترکیب فنولیک است. پایه هیدروکسی است که اغلب در زیتون plant.The علاوه بر افزایش استات هیدروکسی عنوان پیدا شده است
فراهمی زیستی.
هیدروکسی یکی از مهمترین مکمل های سلامت سلولی قدرتمند در دسترس است. مزایای اضافی شامل ترکیب بدن و مکمل سلامت شناختی


زمان ارسال: سپتامبر-18-2017