រោងចក្រ - ។ Ningbo ប្រព័ន្ធ NFC គីមី Co, Ltd

រោងចក្រ

បរិក្ខាររោងចក្រ

បរិក្ខារ R & D